English
0216 443 30 30
info@udofed.org.tr

Coğrafi İşaret Yönetmeliği

Resmî Gazete    Sayı : 30285
YÖNETMELİK

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI AMBLEM YÖNETMELİĞİ


Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarına ilişkin amblem kullanımına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 2 nci ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Amblem: Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarının 6769 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak tescil edilmiş olduğunu gösteren işareti,
b) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu,
c) Tescil belgesi: 6769 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasına göre tescil edilen coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı tescil belgesini,
ifade eder.

Amblem kullanımı
MADDE 4 – (1) Tescilli coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları tescil belgesinde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi veya pazarlamasında faaliyet gösterenler tarafından kullanılır.
(2) Tescilli coğrafi işaret ile birlikte amblemin kullanımı zorunludur. Ülkemizin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar kapsamında ülkemizde korunması öngörülen yabancı ülkelere ait coğrafi işaretler için amblem kullanımı zorunlu değildir.
(3) Tescilli geleneksel ürün adının amblemsiz kullanımı 6769 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir.
(4) Amblem, 6769 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı ile birlikte ürün veya ambalaj üzerinde kullanılır. Ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılamadığı durumlarda ise işletmede kolayca görülebilecek şekilde kullanılır.
(5) Tescilli adın türüne göre Ek-1’de yer alan amblemlerden uygun olanı kullanılır ve amblem üzerinde değişiklik yapılamaz.
(6) Amblem, çapı 15 milimetreden küçük olmayacak şekilde kullanılır.

Amblemin temini

MADDE 5 – (1) Amblem, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını kullananlar tarafından Kurumun resmi internet sitesinden temin edilir.

Amblemin dili
MADDE 6 – (1) Türkiye’de piyasaya sunulan, tescilli coğrafi işareti ve geleneksel ürün adını taşıyan ürünlerin üzerinde Ek-1’de yer alan Türkçe amblemler kullanılır.
(2) Dış ticarete konu ürünlerde yabancı dilde amblem kullanılması tercih edildiğinde, Kurumun resmi internet sitesinde yabancı dil karşılıkları verilen amblemler kullanılabilir.

Amblemin şekli ve renkleri
MADDE 7 – (1) Amblem, Ek-1’de belirtilen şekilde, üçgenlerin çevrelediği daire içinde yer alan köşeli parantez arasındaki Türkiye haritasından oluşur.
(2) Menşe adı ambleminde kırmızı, mahreç işareti ambleminde yeşil, geleneksel ürün adı ambleminde ise turkuaz rengi hâkimdir.
(3) Görünürlüğü zorlaştıran renkli zemin üzerinde amblemin kullanılması halinde, amblemin etrafında sınırlandırıcı bir dış daire kullanılır. Bu durumda dış daire ile üçgenler arasında kalan zemin beyaz olmalıdır.
(4) Ambalajda yer alan diğer tüm unsurların sadece siyah, sadece beyaz veya siyah-beyaz olması halinde amblemin siyah-beyaz kullanımı da mümkündür.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik 10/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

0216 443 30 30